Regulamin sklepu

Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r.

Regulamin w formacie pdf (pobierz)

Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.com.pl/
I. Rejestracja klienta
1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

II. Przyjęcie i realizacje zamówienia
1. Zamówienia można składać w sklepie internetowym wypełniając formularz zamówienia, drogą mailową lub telefonicznie.
2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne.
4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotówkach i są to cenny BRUTTO. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
5. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.
6. Sprzedający zobowiązuje się potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
7. Każda transakcja będzie potwierdzana paragonem z kasy fiskalnej lub fakturą VAT (na życzenie klienta).
8. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 3 dni roboczych licząc od wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.
9. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

III. Gwarancja i reklamacje
1. W przypadku stwierdzenia problemu z zakupionym towarem należy to zgłosić pod adres mailowy biuro@kamrec.pl. W przesłanej informacji należy podać szczegółowy opis występującego problemu. W odpowiedzi zostanie przesłany sposób rozwiązania problemu lub procedura reklamacyjna.
2. Warunki gwarancji.
a. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym FORMULARZ REKLAMACYJNY (załącznik nr 1 pobierz) oraz oryginałem dowodu zakupu.
b. Przesyłany towar w ramach reklamacji należy starannie zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu. Koszt przesyłki pokrywa kupujący.
c. Firma Kamrec udziela gwarancji na okres:
- 2 lat dla konsumentów,
- 1 rok dla firm,
licząc od daty dokonania zakupu na produkty zakupione w sklepie internetowym kamrec.pl z wyłączeniem akumulatorów na które udzielona jest gwarancja na okres 6 miesięcy z uwagi na ich naturalne zużycie podczas eksploatacji oraz ich ograniczoną trwałość. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
d. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Termin ten może zostać wydłużony do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części lub produktu.
e. Utrata gwarancji następuje w wyniku:
- dokonania przez klienta lub osobę trzecią samodzielnych napraw lub przeróbek sprzętu,
- uszkodzenia lub zerwania oryginalnej plomby gwarancyjnej (dotyczy urządzeń elektronicznych),
f. Gwarancja nie obejmuje
- eksploatacji sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w warunkach ekstremalnych,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych z winy użytkownika, chemicznych, termicznych, zalań lub przepięć.
- części podlegających normalnemu zużyciu takich jak baterie.
g. Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy jeżeli naprawa będzie niemożliwa.
h. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma Kamrec zwraca koszt przesyłki towaru przesłanego w ramach reklamacji do wysokości najtańszej przesyłki w ramach paczki pocztowej Poczty Polskiej, a koszt odesłania reklamowanego produktu pokrywa firma Kamrec.
i. W przypadku reklamacji bezprzedmiotowej (reklamacja sprawnego urządzenia) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
4. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
6. Sprzedający dostarcza produkty bez wad. Sprzedający odpowiada jeżeli towar ma wadę fizyczną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny.

IV. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta zwanej dalej ustawą Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.
2. W przypadku zwrotu towaru należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 2 pobierz).
3. Zwracany produkt winien być odesłany na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Koszt odesłania towaru ponosi konsument.
5. Zwracany produkt powinien być dostarczony w stanie niezmienionym i posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria oraz paragon z kasy fiskalnej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Koszt dostarczenia rzeczy do konsumenta podlega zwrotowi do wysokości najtańszego możliwego sposobu dostawy danej rzeczy zgodnie z formami dostawy zawartymi w sklepie.
7. Zwrot płatności następuje w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu zwracanej rzeczy.
8. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy podany przez konsumenta. Chyba, że konsument nie wyrazi takiej zgody.
9. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
10. Zwrot towaru możliwy jest w przypadku zakupu na kwotę powyżej 50 zł.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów zgodnie z art. 38 ustawy (załącznik nr 3 pobierz).

V. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
A. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym,
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Konsumentem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
B. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym i adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl
oraz http://www.rzu.gov.pl.

VI. Postanowienia końcowe
1. Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych produktach należą do właściciela sklepu internetowego.
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez firmę, wyłącznie w celu realizacji zamówień.
3. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", zgodnie z niniejszym regulaminem.
4. Klient, który nie zgadza się na powyższe zobowiązania, nie powinien składać zamówienia. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu internetowego sklepu i stanowią integralna cześć niniejszego regulaminu.
5. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Regulamin dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r.

Regulamin do 24.12.2014 w formacie pdf (pobierz)


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl